Nghị định 102-2020 về hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam


Chính sách
280 lượt xem

Nội dung này được quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP về hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam có hiệu lực từ ngày 30/10/2020, theo đó:

Chủ gỗ phải nộp cho cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai một trong các chứng từ dưới đây cùng với bộ hồ sơ hải quan theo quy định khi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng gỗ xuất khẩu:

– Gỗ thuộc Phụ lục CITES: Bản chính hoặc bản sao bản điện tử giấy phép CITES xuất khẩu do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp.

– Gỗ không thuộc Phụ lục CITES:

+ Lô hàng gỗ xuất khẩu sang thị trường EU: Bản chính hoặc bản sao bản điện tử giấy phép FLEGT;

+ Lô hàng gỗ xuất khẩu sang thị trường ngoài EU:

++ Trường hợp chủ gỗ là doanh nghiệp Nhóm I: Bản chính bảng kê gỗ xuất khẩu do chủ gỗ lập.

++ Trường hợp chủ gỗ không phải là doanh nghiệp Nhóm I: Bản chính bảng kê gỗ xuất khẩu do chủ gỗ lập có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Xem đầy đủ : NGHỊ ĐỊNH 102-2020 VỀ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO GỖ HỢP PHÁP VIỆT-NAM

Trích: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-102-2020-ND-CP-quy-dinh-He-thong-bao-dam-go-hop-phap-Viet-Nam-451590.aspx

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Menu