Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam và cấp giấy phép FLEGT.

Chính sách
467 lượt xem

Ngày 01/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với nhập khẩu, xuất khẩu, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; cấp giấy phép FLEGT.

Theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP, “gỗ hợp pháp” là gỗ, sản phẩm gỗ (sau đây viết tắt là gỗ) được khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu, vận chuyển, mua bán, chế biến, xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định liên quan của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật có liên quan của quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu vào Việt Nam.

Gỗ nhập khẩu phải bảo đảm hợp pháp, được làm thủ tục nhập khẩu và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật về Hải quan. Gỗ nhập khẩu được quản lý rủi ro theo các tiêu chí xác định quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực hoặc không tích cực, loại gỗ thuộc loại rủi ro hoặc không thuộc loại rủi ro quy định tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP.

“Vùng địa lý tích cực” và “vùng địa lý không tích cực” xuất khẩu gỗ vào Việt Nam:

Quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam khi bảo đảm một trong các tiêu chí sau:
1. Có Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp và cấp giấy phép FLEGT đang vận hành;
2. Có quy định pháp luật quốc gia về trách nhiệm giải trình tính hợp pháp của gỗ cho toàn bộ chuỗi cung ứng từ quốc gia nơi khai thác phù hợp với Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam;
3. Có chỉ số hiệu quả Chính phủ từ 0 trở lên theo xếp hạng gần nhất trước đó của Ngân hàng thế giới về chỉ số quản trị toàn cầu (WGI); có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thực thi CITES được xếp loại I do ban thư ký CITES công bố và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Quốc gia đã ký Hiệp định song phương với Việt Nam về gỗ hợp pháp hoặc Quốc gia có hệ thống chứng chỉ gỗ quốc gia được Việt Nam công nhận là đáp ứng tiêu chí gỗ hợp pháp theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP.

Quốc gia thuộc vùng địa lý không tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam khi không đáp ứng tiêu chí trên.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành có liên quan để thống nhất và chịu trách nhiệm công bố Danh sách quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam cho từng thời kỳ theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Danh sách quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam được công bố trên trang thông tin điện tử: www.kiemlam.org.vn.

Gỗ nhập khẩu hợp pháp từ các quốc gia quản trị rừng tốt nhất trên thế giới như Mỹ và các nước Châu Âu-Quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực nhập khẩu gỗ vào Việt Nam
Gỗ nhập khẩu hợp pháp từ các quốc gia quản trị rừng tốt nhất trên thế giới như Mỹ và các nước Châu Âu-Quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực nhập khẩu gỗ vào Việt Nam. (Ảnh: Công ty Cổ phần Tân Vĩnh Cửu Đồng Nai)

Phân chia loại gỗ thuộc loại rủi ro hoặc không thuộc loại rủi ro:

Gỗ thuộc loại rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam nếu thuộc một trong các tiêu chí sau:

1. Gỗ thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (viết tắt là Phụ lục CITES);
2. Gỗ thuộc Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA, Nhóm IIA; Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
3. Gỗ lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam;
4. Gỗ có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại quốc gia khai thác hoặc buôn bán trái phép do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công
Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành có liên quan và tổ chức được quy định trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên xác định.
Gỗ không thuộc loại rủi ro khi không thuộc các tiêu chí trên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập nhật và công bố danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam; định kỳ 6 tháng một lần vào ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hằng năm.
Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam được công bố trên trang thông tin điện tử: www.dowa.vn.
Ngày 27/11/2020 Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN Quyết định công bố danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vàoViệt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam.

Đính kèm:
(1) Nghị định 102/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính Phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
(2) Quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2020 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Quyết định công bố danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào ViệtNam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam.
(3) Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN: Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam.
(4) Phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN: Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN