Về chúng tôi

Lịch sử hình thành & phát triển DOWA

Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai hiện có hơn 160 hội viên (tháng 6/2022), là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Dowa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động với các chương trình như hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại; đề xuất lập Liên minh hiệp hội chế biến gỗ Đồng Nam bộ với Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; góp vốn đầu tư cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ…

ĐẠI HỘI DOWA NHIỆM KỲ VI

BAN CHẤP HÀNH DOWA
NHIỆM KỲ VI (2023- 2026)

SƠ ĐỒ KIỆN TOÀN BCH 2023-2026

BCH DOWA nhiệm kỳ VI